Honorary Chairs

 1. Zhangxin Chen, University of Calgary, Canada

 2. Qingfu Zhang, City University of Hong Kong, China

General Chairs

 1. Changshou Deng, Jiujiang University, China

 2. Zhijian Wu, Wuhan University, China

 3. Yong Liu, University of Aizu, Japan

Program Co-chairs

 1. Yuanxiang Li, Wuhan University, China

 2. Lixin Ding, Wuhan University, China

 3. Kangshun Li, South China Agricultural University, China

Local Arrangement Chair

 1. Hu Peng, Jiujiang University, China

Publicity Chair

 1. Zhiyang Xiang, Jiujiang University, China

 2. Hui Wang, Nanchang Institute of Technology, China

 3. Xinyu Zhou, Jiangxi Normal University, China